NOTE       

          The following candidates are selected for the post of Staff Nurses, post
advertised on 22/12/2017 on Leave Vacancy Period.

1.

Pai Manjusha Mahesh

2.

Fetilda Fernandes

3.

Stefny Pereira

4.

Shetgaonkar Satwashil Saziram

5.

Surekha Vithoba Humane

6.

Bhagyashree Yashwant Gaude

7.

Cina  De Sa

8.

Kuthaikar Kavita Laxmikant

9.

Naik Kaniksha Krishna

10.

Sachin Sukto Daikar

11.

Shikha Ravindra Tirodkar

12.

Rainha Gorretti D’Souza

13.

Naik Rashmita Raghuram

14.

Gaonkar Suvarna Kashinath

 

Director (Admn.)
Goa Medical College
Bambolim Goa